Visie

VISIE OP ARCHITECTUUR

Architectuur is een vorm van taal, een manier om sociale, economische en fysieke structuren weer te geven en erover te reflecteren. Door middel van architectuur wordt getracht een onmiskenbare vormenkwaliteit en ruimtebeleving te bekomen, waarmee een relatie kan worden aangegaan, naargelang de ervaring van het moment.


Architectuur is een aan een project toegevoegde meerwaarde, los van het feit of dat project nu huisvesting, nijverheid of een andere functie betreft. Deze bijkomende kwaliteit toont dat de ruimte welke werd gecreëerd, meer is dan louter de som van haar samenstellende delen.


Voor elk project afzonderlijk wordt daarom voorafgaand de vraagstelling zelf onder de loep genomen. Het antwoord op vele problemen ligt niet zelden in een correcte vraagstelling. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever worden de randvoorwaarden voor het project vastgelegd. Deze randvoorwaarden worden aangevuld met parameters voortvloeiend uit de directe omgeving van het project, stedenbouwkundige voorschriften, bouwfysische en hygrothermische eisen, energetische balansen, stabiliteitseisen, enz …. In elke fase wordt het ontwerp benaderd vanuit diverse invalshoeken en keer op keer getoetst aan de huidige én toekomstige behoeften en configuraties. Dit alles levert een continu retrospectieve benaderingswijze op.


De vooropgestelde manier van ontwerpen garandeert een uniek resultaat dat niet per definitie kritisch is, maar evenmin als blind aan de wensen van de opdrachtgevers kan worden beschouwd. Het streefdoel is steeds een evenwichtig, optimaal functionerend eindontwerp, gematerialiseerd op maat van de gebruiker.

VISIE OP DUURZAAM BOUWEN

Duurzaam bouwen is een zeer complexe bezigheid en dient permanent de best beschikbare materialen en technieken af te toetsen en bij te sturen. Deze evolutie verloopt snel en vergt continue studie. Er zijn maw geen absolute waarheden; alles is relatief en onderhevig aan voortdurende wijzigingen. Daarom hieronder enkele basis-aandachtspunten, zoals gehanteerd in mijn ontwerpen:

- Ligging van de projecten binnen de (stads/dorps)-centra. 
- Goede bereikbaarheid ervan met openbaar vervoer en de fiets. Voldoende aandacht voor een ruime en bruikbare fietsenstalling.
- Gesloten bebouwing of half-open bebouwing krijgt de voorkeur.
- Aanpasbaar wonen / levenslang wonen / voorzien van een flexibel in te vullen basisskelet welk diverse invullingen en functies toestaat
- Bebouwing met hoge compactheidsgraad.
- Oriëntatie en planvorming op basis van de oriëntatie.
- Doorgedreven thermische isolatie en hoge luchtdichtheidsgraad. Hoge thermische inertie van een deel van de structuur.
- Passieve warmteaanwinsten optimaliseren dmv oriëntatie en zonwering. Ten allen tijde vermijden van koeling.
- Centralisatie van natte cellen en technieken; beperking van leidingsystemen en bijgevolg de warmteverliezen ervan.
- Het gebruik van nagroeibare materialen of materialen met een goede score in de LCA.
- Herbruik van regenwater voor toiletten, wasmachines en buitenkranen
- Infiltratie en buffering van overtollig regenwater
- Inroepen van speciale technieken zoals warmtepompen, collectieve verwarmingssystemen, zonneboilers, …